0850 480 1 846

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış Anonim Şirketi ("Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş." veya "Şirket") tarafından ne şekilde işleneceğine ilişkin detaylar aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket'imiz tarafından, elektronik ortamda form doldurulması, çerezlerin (cookie) kullanılması, çağrı merkezi ve/veya Temsa İş Makinaları Whatsapp hattı görüşmelerinin yapılması suretiyle, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işletme şartları ve amaçları kapsamında, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

 • Müşterilerimize hizmet verebilmek için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri öneri, talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
 • İnternet sitemizi ziyaret eden kişilerin kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi,
  • İnsan Kaynakları ve istihdam faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,
  • İş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
  • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve memnuniyetin ölçümlenmesi,
  • Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. ticari itibarının oluşturduğu güvenin korunması
 • Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından kişiye özel ürün ve hizmetlerin önerilmesi, pazarlama ve pazarlama analiz faaliyetlerinin planlanması ve icrası, yeni ürünler ve kampanyaların tanıtım çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda benimle iletişime geçilebilmesi amaçları ile kişisel verilerimin işlenmesine ve yine amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak hizmet aldığı tedarikçi ve iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ile yurtiçinde ve yurt dışında paylaşılması

amaçlarıyla işlenmekte, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin Güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işletme şartları ve amaçları dahilinde, mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınmasıve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla , iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, dış hizmet sağlayıcılarımızla, Sabancı Holding ve Sabancı Holding İştirakleri ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 1. Veri Sahibi Olarak KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

7 Ekim 2016 tarihi ile yürürlüğe giren KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlemesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş.'ye yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Taleplerinizi iletmek için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanabilirsiniz. Bu kapsamdaki başvurularınız en kısa sürede ve azami 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

 1. İletişim Bilgileri

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan başvuru formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla.